bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Ponadto informacje publiczne udostępniane są w drodze wywieszenia w miejscu ogólnie dostępnym.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca jest informowany w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak, niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznych na wniosek, następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że uniemożliwiają to środki techniczne, którymi dysponuje Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub formie określonych we wniosku, wnioskodawca jest pisemnie powiadamiany o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i sposobie lub formie, w jakiej informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeśli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się w drodze decyzji.

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy umożliwia kopiowanie, drukowanie lub przesłanie albo przeniesienie informacji publicznych na powszechnie stosowany nośnik informacji.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z tym, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia, możliwe jest pobranie od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega także ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.


Załącznik:

 Wniosek o udostępnienie infomacji publicznejOpublikował: Agnieszka Przykłota
Publikacja dnia: 03.02.2016
Podpisał: Roman Ratyński
Dokument z dnia: 03.02.2016
Dokument oglądany razy: 9 512