bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczyzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.wiw.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-02-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Witold Kaczmarek, informatyka@weterynaria.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 339 21 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy
Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz Zakładu Higieny Weterynaryjnej znajduje się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10. Wstęp do budynku jest możliwy dwoma wejściami. Główne wejście do Inspektoratu znajduje się od strony ulicy Powstańców Wielkopolskich i jest oznaczone tablicą informacyjną. Kolejne znajduję po drugiej stronie budynku od strony Punktu Przyjmowania Próbek. Wejście to jest przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Na tym samym poziomie znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda, która umożliwia dostęp do wszystkich pięter.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla.

Pracownicy Urzędu przyjmują w dni robocze w godzinach od 7 do 15.

Szczegółowe informacje na temat załatwienia spraw można uzyskać pod numerem telefonu: 52 339 21 00

Informacje dla osób niedosłyszących i głuchoniemych

Osoby niedosłyszące i głuchonieme podczas załatwiania spraw mogą wybrać jedną z poniższych form komunikacji:

• Pismo tradycyjne wysłane na adres siedziby
• Pismo wysyłane drogą elektroniczną na adres email: wiw.bydgoszcz@weterynaria.bydgoszcz.pl
• Drogą telefoniczną pod nr 52 339 21 00
• Skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób uprawnionych, będących osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.).

Chęć skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić co na najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w WIW Bydgoszcz. W zgłoszeniu należy wskazać metodę (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN). Zgłoszenie to należy przesłać na pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu lub złożyć w siedzibie urzędu.

Rejestr tłumaczy województwa kujawsko-pomorskiego dostępny jest na stronie Urzędu Wojewódzkiego.

Zakład Higieny Weterynaryjnej Oddział Terenowy w Toruniu
Siedziba zakładu znajduje się w Turuniu przy ulicy Antczaka 39/41.

W odległości od budynku około 250 metrów jest przystanek tramwajowy przy ul. Targowej (linia nr 1 i 5),

Do budynku wejście znajduje się od ulicy Antczaka. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego.

Do wejścia dla pracowników oraz gości prowadzą schody.

W holu znajduje się stanowisko ochrony , obsadzone 24 godziny na dobę.

Pracownicy ochrony udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Do wejścia na pierwsze i drugie piętro prowadzą schody

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Brak windy

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Zakład Hiegieny Weterynaryjnej Oddział terenewy we Włocławku
Zakład Higieny Weterynaryjnej im. prof. Kazimierza Panka w Bydgoszczy Oddział Terenowy we Włocławku mieści się na parterze budynku przy ulicy Planty 18 , 87-800 Włocławek

Dostępność wejścia do budynku.
Dla pracowników dostępne jest jedno wejście główne.
Od ulicy Planty po prawej stronie budynku, na wysokości 18cm od poziomu terenu, drzwi dwuskrzydłowe, wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie.
Za drzwiami schody prowadzące na parter budynku do holu głównego. Z poziomu holu dwa wejścia. Jedno bezpośrednio do biura kierownika ZHW, drugie dla pracowników.

Do punktu przyjęć próbek dostępne jest jedno wejście od strony ul. Planty. Wejście po schodach.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
brak podjazdów,
Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań
przed budynkiem nie zapewniono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
brak informacji dotykowej/głosowej,
w budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego,
budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących

Aplikacje mobilne
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii nie prowadzi aplikacji mobilnychOpublikował: Witold Kaczmarek
Publikacja dnia: 17.01.2022
Podpisał: Jerzy Dymek
Dokument z dnia: 30.09.2020
Dokument oglądany razy: 3 160